Náhled smlouvy o ubytování

Vzor smlouvy o ubytování na kvazikoleji Žižkova 66 v Plzni. Smlouva upravuje předmět nájmu, cenu nájmu, předčasné ukončení ubytování a další náležitosti. 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to buď od prvního července, nebo od prvního září. Ukončení smlouvy je k poslednímu dni měsíce června.
 
V průběhu akademického roku se smlouva uzavírá vždy k prvnímu dni daného měsíce.

Smlouva o ubytování

I. Smluvní strany
 
II. Předmět smlouvy
 
Na základě této smlouvy poskytuje ubytovatel ubytovanému jedno ubytovací místo (lůžko) v ubytovacím zařízení Žižkova 66, Plzeň.
Ubytování se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu akademického roku 20XX/20XX. Případné změny musejí být sjednány a stvrzeny oběma stranami písemně.
pokoj číslo: xxx počet lůžek na pokoji xxx patro xxx
Cena ubytování hrazená ubytovaným činí: xxxx Kč měsíčně
Zařízení pokoje dle inventárního seznamu umístěného viditelně na pokoji je zahrnuto v ceně nájmu. 
Datum podpisu smlouvy:
Termín nástupu ubytování:
Termín ukončení ubytování:
 
III. Začátek plnění smlouvy
 
Začátek plnění smlouvy se rozumí, předání pokoje, dle předávacího protokolu, nebo zaplacení poplatku za ubytování či kauci dle smlouvy o ubytování. Při podpisu smlouvy ubytovaný ubytovateli skládá kauci v hotovosti, která činí 2000,- Kč. Ubytovatel tímto potvrzuje, že přijímá od ubytovaného kauci v plné výši. Tato kauce může být použita na krytí škod způsobených ubytovaným a to jak hmotných tak nehmotných. U nehmotných škod se rozumí nezaplacení ubytování, smluvní pokuty za pozdní platby či jiných služeb a poplatků týkající se ubytování. Po ukončení ubytování je tato kauce vratná v plné výši, pokud nevzniknou ubytovateli škody ze strany ubytovaného. Pokud v průběhu ubytování klesne aktuální kauce ubytovaného pod 1000,- Kč, je ubytovaný povinen dorovnat tuto částku do plné výše 2000,- Kč. 
 
IV. Poplatky za ubytování
 
Úhrada poplatku za ubytování se provádí měsíčně výhradně převodem z účtu ubytovaného (nikoliv složenkou) na číslo účtu ubytovatele (51-0060360227/0100) vedeného u KB Praha. První úhradu poplatku ubytování je ubytovaný povinen složit do deseti dnů od podpisu této smlouvy oběma stranami. Pokud ubytovaný nezaplatí do deseti dnů od podpisu smlouvy částku za první měsíc ubytování, bude mu stržena částka 2000,- Kč jako administrační poplatek z kauce kterou uhradil při podpisu smlouvy a smlouva je neplatná. V případě, že ubytovaný zaplatil za první měsíc a nenastoupí k ubytování do 25. dne v měsíci, jeho platba za daný měsíc propadá a je nevratná. Smlouva se v tomto případě ukončuje k poslednímu dni měsíce. Poplatky za další měsíce budou hrazeny na účet uvedený výše do 10. kalendářního dne předcházejícího měsíce, pro nějž je platba určena. Platba za měsíc říjen se tak uskuteční nejpozději do 10. září. Ubytování jsou povinni uvádět při platbě přesně variabilní symbol uvedený na smlouvě. Rozhodující je datum platby. V případě nedodržení termínu může ubytovatel žádat smluvní pokutu ve výši 20% měsíčního poplatku. Dlužnou částku, stejně jako smluvní pokutu za opožděné plnění lze čerpat ze složené kauce u ubytovatele. 
 
V. Povinnosti stran
 
1. Povinnosti ubytovatele : 
  • Odevzdat ubytovanému ubytovací místo ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv v souladu s Ubytovacím řádem. Stav ubytovacího místa je zaznamenán v Protokolu o předání ubytovacího místa. 
2. Povinnosti ubytovaného : 
  • Dodržovat Ubytovací řád a řádně a v čas platit poplatek za ubytování a další poplatky dle platného ceníku
  • Nepřenechat bez souhlasu ubytovatele své ubytovací místo nebo část jiné osobě
  • Nebránit vstupu do pokoje správci budovy v souladu s Ubytovacím řádem
VI. Předčasné ukončení ubytování
 
1. Ubytovaný může ubytování vypovědět výhradně písemně před uplynutím sjednané doby, pomocí formuláře, který je k dispozici u správce budovy. Odstoupení od smlouvy může ubytovaný podat kdykoliv během ubytování. Výpovědní lhůta je tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Výpovědní lhůta je určena pro nové obsazení uvolněného ubytovacího místa. Pokud ubytovaný obsadí své místo jinou osobou, která řádně podepíše smlouvu o ubytování a dojde k jejímu naplnění, může ubytovatel zkrátit výpovědní lhůtu ubytovanému po vzájemné dohodě. V případě, že ubytovaný neuhradil částku za ubytování, bude dlužná částka nárokována z kauce. Ke dni ukončení ubytování musí být všechny závazky vyrovnány. Ukončení ubytování a vyplacení kauce se provádí v předem domluvený a stanovený den ke konci daného měsíce u správce budovy. 
 
2. Ubytovatel může smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení neplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy a nebo zásadním způsobem porušuje ustanovení Ubytovacího řádu. 
 
VII. Ostatní ustanovení
 
  1. Pro vztahy neupravené touto smlouvou platí ustanovení §754 a 759 občanského zákoníku
  2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve třech výtiscích
  3. Nedílnou a závaznou součástí této smlouvy je Ubytovací řád, Ceník služeb a Protokol předání ubytovacího místa, který ubytovaný dostane a vyplní při nástupu ubytování a bude uložen u ubytovatele až do ukončení této smlouvy
  4. Ubytovatel neodpovídá za poškození, případně ztráty věcí ubytovaného
  5. Plnění této smlouvy může být ze strany úplně či částečně podmíněno poskytnutím některých osobních údajů ubytovaného ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ubytovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají
  6. Veškeré další změny a úpravy ve znění této smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou